Ochrana osobných údajov | Penati Golf Resort
OCHRANA OSOBNýCH úDAJOV

Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi.

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade so Zákonom č. 440/2015 (Zákon o športe), s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu a spôsobom akým sa jednotlivé činnosti klubu a prevádzka jeho domovského rezortu týchto zákonov týkajú.

Máme nastavené primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť Vaše osobné údaje proti neoprávnenému sprístupneniu Vašich osobných údajov.

Aké osobné údaje, za akým účelom a na akom právnom základe spracovávame:

Registrácia členov Penati Golf Club-u a evidencia hráčov

Prevádzkovateľ: Penati Golf Club, Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 42 257 239
Dotknuté osoby: registrovaní členovia športového klubu a SKGA
Účel spracovania: vedenie registra pre informačný systém športu
Právny základ spracovania: osobitný predpis – Zákon č. 440/2015 Z. z.
Doba uchovania údajov: počas doby trvania členstva a po jeho ukončení 5 rokov 

Právnym základom pre získavanie a spracúvanie osobných údajov členov klubu je OSOBITNÝ PREDPIS, ktorým je  Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Penati Golf Club postupuje v zmysle ustanovení príslušného zákona a zabezpečuje relevantnú ochranu osobných dát. Účelom spracovania Vašich osobných údajov získaných pri registrácii do klubu je evidencia hráčov, členov nášho golfového klubu a golfovej asociácie. S tým súvisí spracovanie prihlášok, štartovných a výsledkových listín turnajov či súťaží, organizácia hry golfu, vrátane handicapového systému, tvorba rebríčkov, zistenie výkonnosti hráčov, spracovanie prehľadov pre orgány štátnej správy a samosprávy, spracovanie prehľadov členskej základne pre SOV, MŠ SR či pre iné orgány a organizácie, ktorých oprávnenie je dané zákonom. Rozsah údajov, ktoré spracovávame je v súlade s predpísaným rozsahom podľa § 80 ods. 2 až ods. 7 zákona o športe – podrobne: Zákon o športe.

Penati Golf Club zároveň plne rešpektuje a riadi sa „Kódexom správania Slovenskej golfovej asociácie a jej členov pri spracovaní osobných údajov“, ktorého plné znenie nájdete tu: Kódex SKGA

Informovanie členov klubu: Klubový e-mailový spravodaj

Prevádzkovateľ: Penati Golf Club, Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 42 257 239
Sprostredkovateľ: Digitask, s.r.o. , VRK plus s.r.o.
Dotknuté osoby: registrovaní členovia športového klubu, členovia SKGA
Právny základ spracovania: oprávnený záujem prevádzkovateľa
Doba uchovávania údajov: počas trvania členstva + 5 rokov odo dňa ukončenia členstva

Z titulu registrácie do Penati Golf Club-u majú členovia nárok na informácie týkajúce sa ich členstva v klube, klubových aktivít ako aj činnosti SKGA. Prostredníctvom Klubového e-mailového spravodaja  poskytujeme našim informácie nekomerčného charakteru a informujeme našich členov najmä o športovej činnosti klubu, o dôležitých športových udalostiach v domovskom rezorte, o golfových službách určených pre členov klubu vrátane služieb v partnerských golfových rezortoch, o klubových aktivitách určených pre členov klubu, o technických a organizačných záležitostiach súvisiacich s prevádzkou klubu a v domovskom rezorte a v prípade potreby aj o dôležitých oznamoch SKGA. Osobný údaj (e-mailový kontakt) je v tomto prípade využívaný bez potreby výslovného súhlasu dotknutej osoby, ktorý automaticky vyplýva z Vašej registrácie do športového klubu.

Webová stránka domovského rezortu: Newsletter a Cookies

Prevádzkovateľ: PGR Senica, a.s., Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 47233907
Sprostredkovateľ: Digitask s.r.o.
Dotknuté osoby: návštevníci webovej stránky a registrovaní uživatelia služby webovej stránky

Právny základ spracovania: oprávnený záujem prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby

Doba uchovávania údajov:

1) údaje získané na základe návštevy webovej stránky po dobu 3 rokov od uskutočnenia návštevy

2) údaje získané na základe registrácie a udelenia súhlasu k užívaniu služby počas doby trvania registrácie resp. dovtedy, kým súhlas užívateľ neodvolá

Informácie komerčného charakteru (cenník členstiev a golfových služieb) sú verejne dostupné a Penati Golf Club ich zverejňuje na webovej stránke svojho domovského golfového rezortu www.penatigolfresort.sk.

Záujemcovia o odoberanie aktuálnych informácií uverejňovaných na webovej stránke môžu svoju e-mailovú adresu registrovať v políčku Newsletter, prihlásiť sa tak na odoberanie noviniek a tým udeliť svoj výslovný súhlas na využívanie e-mailovej adresy za týmto a žiadnym iným účelom. Osobný údaj (e-mailový kontakt) je spracovaný výlučne na základe súhlasu s právom tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Návštevníci webovej stránky www.penatigolfresort.sk sú zákonnou formou upozornení na súbory cookies a podmienky ich používania. Súhlas s používaním cookies môže návštevník stránky vyjadriť kliknutím na príslušné políčko “súhlasím“, ktoré sa používateľovi zobrazí na našich webových stránkach. Detailné informácie o tom, ako využívame súbory cookies a iné technológie zabezpečujúce správne fungovanie a rozvoj nášho webu sú uvedené v samostatnom dokumente  Pravidlá používania cookies.

 1. návšteva webstránky – informácie pre návštevníkov

Osobné údaje

Účel spracovania

Právny základ spracovania

 • IP adresa
 • ID cookie
 • typ zariadenia, ktoré sa používa na prístup na webovú stránku,
 • typ a verzia prehliadača,
 • nastavenie časového pásma,
 • typy a verzie zásuvného modulu prehliadača,
 • operačný systém a platformu
 • zlepšovanie služieb,
 • vyhodnocovanie návštevnosti,
 • štatistické účely.
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa
 1. registrácia na portáli – informácie pre užívateľov

Osobné údaje

Účel spracúvania

Právny základ spracúvania

 

Základný kontaktný údaj:

emailová adresa

   

zasielanie newslettra a noviniek

súhlas dotknutej osoby (užívateľa)

zaradenie do databázy Prevádzkovateľa pre jeho interné potreby

oprávnený záujem Prevádzkovateľa

     

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa vyplýva z rôznych technických, administratívnych a prevádzkových dôvodov, ako napríklad zabezpečenie obsahu s cieľom zlepšiť webovú stránku Prevádzkovateľa a jej funkčnosť; pre správu webovej stránky; pre interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzu dát, testovania, výskumu a štatistické účely a prieskumy.

Kamerové systémy v areáli Penati Golf Resort

Prevádzkovateľ: PGR Senica, a.s., Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 31350623
Dotknuté osoby: návštevníci rezortu
Právny základ spracovania: oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretích osôb

Prevádzkovateľ je „v záujme ochrany oprávnených záujmov“ svojich a tretích osôb oprávnený monitorovať priestory Club House a súvisiace priestory v Penati Golf Resorte pomocou videozáznamu, avšak len takým spôsobom, aby pri tom nedochádzalo ku vzniku rizika pre práva a slobody fyzických osôb zachytených na daných záznamoch.

V areáli Penati Golf Resort sú v súlade so zákonnými požadavkami na ochranu osobných údajov nainštalované tieto kamerové systémy.

Bezpečnostné kamery so záznamom

Účelom monitorovania bezpečnostnými kamerovými systémami je zabezpečenie bezpečnosti areálu a jeho návštevníkov, ochrana hnuteľného a nehnuteľného majetku prevádzkovateľa ako aj ochrana vlastníctva tretích osôb. Prevádzkovateľ je na účely odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich na účely súdneho konania, trestného konania, konania o priestupkoch a na účely dohľadu nad plnením zákonom ustanovených povinností oprávnený monitorovať uvedený areál pomocou videozáznamu a audiozáznamu s povinnosťou označiť priestor ako monitorovaný. Právnym základom spracúvania týchto osobných údajov je ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa a  oprávnených záujmov tretích osôb, pričom prevádzkovateľ rezortu môže v prípade potreby poveriť takýmto spracúvaním osobných údajov aj tretie osoby zabezpečujúce udržiavanie bezpečnosti a poriadku v areáli. 

Webkamery s LiveStreamom

Sú súčasťou bezpečnostnej ochrany areálu a zároveň súčasťou online služby členom klubu a návštevníkom rezortu, vďaka ktorej je možné sledovať aktuálny vývoj počasia na webovej stránke www.penatigolfresort.sk.

(ostrovný green na jamke č, 18 ihriska Legend Course, jamku č. 9 ihriska Heritage Course a green na Driving Range). Kamerový systém s LiveStreamom nepodlieha povinnostiam vyplývajúcim z GDPR, prevádzkovateľ je však povinný zabezpečiť primeranú ochranu práv a slobôd fyzických osôb zachytených na daných záznamoch.

Kamerový systém so záznamom na jamkách Hole in One

Kamerový systém zaznamenáva hru za účelom zdokladovania nároku na výhru automobilu v turnaji v prípade zahrania Hole-in-One. Právnym základom spracúvania týchto osobných údajov je ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa a  oprávnených záujmov tretích osôb.  Priestor jamky monitorovaný kamerovým systémom so záznamom je riadne označený, a účastníci golfových turnajov sú na túto skutočnosť aj vopred upozornení turnajovou službou pri registrácii na turnaj. (aktuálne v sezóne 2018 ide o KIS na jamke č. 8 na ihrisku Legend Couse)

Príjemcovia, alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté Vaše osobné údaje sú:

 • Slovenská Golfová Asociácia
 • PGR Senica, a.s. (prevádzkovateľ golfového areálu Penati Golf Resort)
 • Poskytovatelia IT služieb a online marketingu
 • Účtovná kancelária
 • Finančný a daňový audit
 • Príjemcovia zo zákona

Aké sú Vaše práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov?

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

 

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné údaje a aké sú ich práva,
 • právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov a to poštou, e-mailom, alebo aj osobne na našej adrese uvedenej nižšie,
 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany prevádzkovateľa príp. sprostredkovateľov,
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie; (ii) bol odvolaný súhlas k ich spracúvaniu; (iii) bolo dotknutou osobou oprávnene namietané ich spracúvanie; (iv) boli spracúvané nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak (i) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým prevádzkovateľ neoverí ich správnosť; (ii) spracúvanie je protizákonné; (iii) ak ich prevádzkovateľ už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov alebo (iv) dotknutá osoba namieta proti ich spracúvaniu po dobu, kým prevádzkovateľ neoverí, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;
 • právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa.;
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok;
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že prevádzkovateľ porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

 

Koho môžete kontaktovať vo veci ochrany Vašich osobných údajov:

Ak máte otázku alebo sťažnosť k spracúvaniu osobných údajov, kontaktujte nás prosím poštou alebo emailom:

Penati Golf Club, o.z., Révova 7, 811 02 Bratislava,
info@penatigolfresort.sk,

andrea.kyskynova@penatigolfresort.sk