OCHRANA OSOBNýCH úDAJOV

Pri registrácii nových klubových členov získava Penati Golf Club, ďalej len „prevádzkovateľ“ osobné údaje, ktoré podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a zákonu o športe Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Penati Golf Club postupuje v zmysle ustanovení príslušných zákonov a zabezpečuje relevantnú ochranu osobných dát.

Bezpečnostný audit procesov ochrany a bezpečnostného zabezpečenia osobných dát zabezpečuje pre Penati Golf Club certifikovaná spoločnosť

firemne poradenstvo

a pri spracovaní dát (IT, Database Services, Mailing Services, a pod.) spolupracuje prevádzkovateľ s certifikovanými spoločnosťami.

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa
Penati Golf Club, Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 42 257 239Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu podľa Zákona a podľa osobitných predpisov na účely:

 • vedenia účtovníctva
 • zasielanie klubového spravodaja, newslettrov, noviniek, organizačných pokynov a propagačných oznamov  na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 Zákona,
 • interných prieskumov nekomerčného charakteru súvisiacich výlučne s činnosťou prevádzkovateľa (spokojnosť členov so službami, záujem o zavedenie nových produktov a služieb, a pod.),
 • vykonávania činnosti najmä v oblasti hrania golfu a súvisiacih športových alebo voľnočasových aktivít v súlade so stanovami OZ a v súlade so zákonom č. 440/2014 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj v súlade s vyhláškami a súhlasom podľa § 11 Zákona

Osobné údaje môžu v mene Penati Golf Club-u spracúvať v súlade s § 8 Zákona aj zmluvní sprostredkovatelia:

 • Reklamná agentúra
 • Marketingová výskumná agentúra
 • Externá účtovnícka kancelária
 • Správca členstiev
 • Asistent správcu členstiev
 • PGR Senica, a.s.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas na účely technickej podpory programátorom a správcom automatizovanej časti informačných systémov alebo  poskytovateľovi hostingovej služby.

Dotknutá osoba je zodpovedná za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi, a to ako svojich údajov, tak aj údajov osôb, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená. Každú zmenu osobných údajov je povinná prevádzkovateľovi bezodkladne oznámiť.

Súhlas dotknutej osoby – IS Marketing
Prevádzkovateľ
Penati Golf Club, Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 42 257 239Dotknuté osoby
Členovia klubu a registrovaní záujemcovia o zasielanie informácií

Týmto ako dotknutá osoba udeľujete podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo na účely zasielania klubového spravodaja, newslettrov, noviniek, organizačných a propagačných oznamov ako aj interných prieskumov prevádzkovateľa nekomerčného charakteru súvisiacich výlučne s činnosťou prevádzkovateľa (spokojnosť členov so službami, záujem o zavedenie nových produktov a služieb, a pod.).
Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@penatigolfresort.sk, automatickým odhlásením sa z odoberania správ kliknutím na „unsuscribe from the list“ alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa – Penati Golf Club, Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomý/-á svojich práv v zmysle § 28 Zákona. Zároveň vyhlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedáte v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona.

Klauzula MAILCHIMP MAILING SYSTEM
Registráciou do Penati Golf Clubu udeľujete podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracovaním Vašej e-mailovej adresy na účely zasielania klubového spravodaja, noviniek, organizačných a propagačných oznamov. Udelený súhlas platí na obdobie platnosti vášho členstva a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@penatigolfresort.sk, automatickým odhlásením sa z odoberania správ kliknutím na „unsuscribe from the list“ alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa – Penati Golf Club, Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Klauzula DATABASE SMILE MAILING SYSTEM
Tento informačný e-mail je určený užívateľovi XY – členovi Penati Golf Clubu, a bol zaslaný priamo zo systému klubovej databázy PENATI GOLF CLUBU prostredníctvom portálu pohodlne.info s certifikovaným technickým zabezpečením na ochranu osobných údajov. Registráciou užívateľa do Penati Golf Clubu ste nám udelili podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním Vašej e-mailovej adresy na účely zasielania klubového spravodaja, noviniek, organizačných a propagačných oznamov. Udelený súhlas platí na obdobie platnosti vášho členstva a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@penatigolfresort.sk, automatickým odhlásením sa z odoberania správ kliknutím na „kliknite TU“ alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa – Penati Golf Club, Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Klauzula na www.penatigolfresort.sk – prihlásenie sa k odberu NOVINIEK
Prihlásením sa na ODBER NOVINIEK na stránke www.penatigolfresort.skudeľujete podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracovaním Vašej e-mailovej adresy na účely zasielania noviniek, organizačných a propagačných oznamov týkajúcich sa prevádzky a aktivít golfového areálu Penati Golf Resort. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@penatigolfresort.sk, automatickým odhlásením sa z odoberania správ kliknutím na „unsuscribe from the list“ alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa – Penati Golf Club, Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) právo:

 1. Na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
  • h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) Zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  • a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  • b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
  • c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných na účely priameho marketingu.
 4. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa§ 29 ods. 3 Zákona, t.j. do tridsiatich (30) dní od doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  • a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  • b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  • c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) § 28 ods. 6 Zákona je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.